సైన్అప్ కోసం ఉచితం భారతదేశంలోని ఉత్తమ జ్యోతిష్కులను సంప్రదించడానికి

ఆన్‌లైన్ జ్యోతిష్కుడు


logo min
User Steps for Dial199 User Steps for Dial199
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 7 Years
 • 37/min
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, కేపీ జ్యోతిషశాస్త్రం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 9 Years
 • 31/min
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, వాస్తు, ప్రష్ణ కుండ్లి
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 35 Years
 • 100/min
 • టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ, ఆంగ్ల, కన్నడ, మరాఠీ
 • 10 Years
 • 70/min
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ
 • 31 Years
 • 40/min
 • న్యూమరాలజీ, టారో కార్డ్ పఠనం
 • ఆంగ్ల, కన్నడ, తెలుగు
 • 1 Years
 • 25/min
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, ప్రష్ణ కుండ్లి
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 15 Years
 • 100/min
 • న్యూమరాలజీ, టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 11 Years
 • 22/min
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 7 సంవత్సరం
 • 37/నిమి
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, కేపీ జ్యోతిషశాస్త్రం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 9 సంవత్సరం
 • 31/నిమి
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, వాస్తు, ప్రష్ణ కుండ్లి
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 35 సంవత్సరం
 • 100/నిమి
 • టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ, ఆంగ్ల, కన్నడ, మరాఠీ
 • 10 సంవత్సరం
 • 70/నిమి
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ
 • 31 సంవత్సరం
 • 40/నిమి
 • న్యూమరాలజీ, టారో కార్డ్ పఠనం
 • ఆంగ్ల, కన్నడ, తెలుగు
 • 1 సంవత్సరం
 • 25/నిమి
 • వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, ప్రష్ణ కుండ్లి
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 15 సంవత్సరం
 • 100/నిమి
 • న్యూమరాలజీ, టారో కార్డ్ పఠనం
 • హిందీ, ఆంగ్ల
 • 11 సంవత్సరం
 • 22/నిమి

ఉచిత జ్యోతిషశాస్త్రం పఠనం


logo min
Place New Delhi, Delhi, India
Date Thursday, 23 Sep, 2021
Tithi Krishna Tritiya
Paksha Krishna-Paksha
Sunrise 6:9:58
Sunset 18:16:37
Moonrise 19:49:31
Moonset 8:3:23
Nakshatra Ashwini
Nakshtra Till 32:55:39
Yog Vyaghat
Yog Till 38:8:15
Karan Vanija
Surya Rashi Virgo
Chandra Rashi Aries
Rahu Kal 13:44:08 - 15:14:58

జ్యోతిషశాస్త్రం


logo min

Astrology as a predictive ancient science assists to Astrologers and fortune tellers and dive deep into the study of an individual unique traits right from the time he or she is born, the individual’s strong point and weak points and life ahead, etc. The zodiac sign is the series of constellations through which the Sun, the Moon and the life giver planets transit moves across the sky. There are many passionate believers who feel that the future can indeed be predicted by studying the position of the Sun, the Moon and the planets’ position at the time of birth. There are various popular schools like Akhil Bhartiya Vedic Shikshan Avam Parshikshan Sansthan of astrology and others are in worldwide and significant among these are – Western, Indian, and others. The astrological chart which holds an all-important place in astrological readings is of course, what we commonly refer to as the ‘Horoscope’. This acts as a Destiny guide to analysing one’s future, likes, dislikes and events that are likely to occur in one’s life as per interpretations available in astrology.

మీడియా భాగస్వాములు


logo min
 • Acharya V Shastri
 • Razorpay
 • Go Daddy
 • Web Astrologers