మీనరాశి వారికి వైవాహిక జీవితం 2021

వైవాహిక జీవిత సంబంధాలు సంవత్సరంలో ఎక్కువ సమయం పాటు అస్థిరత కు లోనవుతు౦డవచ్చు, అయితే ఈ స౦వత్సర౦లోని చివరి త్రైమాసిక౦లో జీవిత భాగస్వామితో కొన్ని అసౌ౦దాలు చోటుచేసుకు౦టాయి. మీ అహంభావ దృక్పథం వల్ల మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు ఒత్తిడికి లోనవుతయి. ఈ కాలంలో భాగస్వామి ఆరోగ్యం కూడా సమస్యకావచ్చు. మీరు అహం మరియు మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం ను ండి ఉండాలి. సంవత్సరం ప్రారంభంలో సరిపోతుంది. కుటుంబంలోని వృద్ధుని మద్దతు మీకు లభిస్తుంది